Leveringsvoorwaarden

Algemeen

Artikel 1
In deze algemene leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Opdrachtnemer
  Administratiekantoor Du Floo te Wijk bij Duurstede
 2. Opdrachtgever
  De natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan de opdrachtnemer opdracht heeft gegeven of heeft doen laten geven tot het verrichten van werkzaamheden.
 3. Opdrachtgever
  Alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven of voortvloeit uit de werkzaamheid, zoals Het inrichten en/of voeren, onderzoeken en beoordelen van een administratie;

  • Het analyseren, en/of interpreteren van gegevens ontleend aan een administratie;
  • Het opstellen van jaarrekeningen en andere verantwoordingen;
  • Het geven van adviezen op administratief, fiscaal bedrijfseconomisch, organisatorisch en algemeen juridisch gebied, alles in de ruimste zin van het woord;
  • Het verzorgen van fiscale aangiften;
  • Het verrichten van werkzaamheden van fiscale aard, voorzover deze voortvloeien of samenhangen met de hierboven genoemde handelingen.
  • Het verzorgen van salarisadministratie en loonberekeningen.
 4. Bescheiden
  Alle door opdrachtgever aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde zaken, waaronder stukken of gegevensdragers, evenals alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door opdrachtnemer vervaardigde zaken, waaronder stukken of gegevensdragers.

Toepasselijkheid

Artikel 2

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die door opdrachtnemer binnen het kader van de uitvoering van de werkzaamheden, zoals genoemd in artikel 1 lid 3, worden aangegaan, behoudens wijzigingen in deze voorwaarden welke door opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk dienen te zijn bevestigd.
 2. Op van deze voorwaarden afwijkende bedingen en/of op eigen voorwaarden/bedingen kan de opdrachtgever slechts een beroep doen indien voorwaarden/bedingen uitdrukkelijk en schriftelijk door de opdrachtnemer zijn aanvaard. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen.

Overeenkomst

Artikel 3

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat door de opdrachtgever aan opdrachtnemer mondeling dan wel schriftelijk gegevens zijn verstrekt met het doel deze administratief te verwerken teneinde te dienen als input voor de fiscale verantwoording van de persoonlijke of zakelijke aangiften..
 2. Het staat partijen vrij te bewijzen dat de overeenkomst op andere wijze tot stand gekomen is.
 3. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor en bepaalde tijd is aangegaan.

Verplichtingen van de opdrachtgever

Artikel 4

 1. Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze aan opdrachtnemer ter beschikking te stellen.
 2. Indien opdrachtgever voornoemde gegevens en bescheiden niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stelt, komen uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht extra kosten en extra honorarium voor rekening van opdrachtgever.
 3. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeien.
 4. Indien en zodra opdrachtgever verzoekt worden de ter beschikking gestelde bescheiden aan de opdrachtgever geretourneerd
 5. Opdrachtgever is verplicht opdrachtnemer direct op de hoogte te brengen van alle informatie die ter uitvoering of voltooiing van de opdracht noodzakelijk of nuttig is.

Artikel 5

Opdrachtgever dient opdrachtnemer in kennis te stellen van het feit dat hij:

 • Voornemens is een aanvraag tot (voorlopige) surseance van betaling in te dienen;
 • Voorlopige surseance van betaling heeft verkregen;
 • Voornemens is een aangifte tot zijn faillissement in te dienen;
 • Voornomen heeft dat één of meer van zijn schuldeisers een aanvraag tot zijn faillissement heeft/hebben ingediend;
 • In staat van faillissement is verklaard.

Artikel 6
Opdrachtgever kan naar behoefte derden bij de uitvoering van de opdracht betrekken. Hij zal daartoe slechts overgaan nadat opdrachtnemer daarmee heeft ingestemd.

Uitvoering van de opdracht

Artikel 7

 1. Opdrachtnemer is gehouden de verleende opdracht op deskundige en zorgvuldige wijze uit te voeren.
 2. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke persoon binnen de organisatie van opdrachtnemer de verleende opdracht uitgevoerd wordt.
 3. Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 4. Opdrachtnemer kan eerst meer werkzaamheden verrichten en aan opdrachtgever in rekening brengen dan waartoe opdracht is verstrekt, indien opdrachtnemer vooraf overleg met de opdrachtgever gepleegd heeft.

Geheimhouding en exclusiviteit

Artikel 8

 1. Opdrachtnemer is behoudens verplichtingen die de wet op hem legt tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken, van alle informatie die hem door de opdracht ter beschikking is gesteld en door de verwerking daarvan verkregen resultaten, waaronder tevens begrepen verstrekte adviezen of andere al of niet schriftelijke uitingen van de opdrachtnemer, die niet zijn opgesteld of gedaan met de strekking derden van de daarin neergelegde informatie te voorzien.
 2. Opdrachtnemer is gerechtigd de na bewerking verkregen cijfermatige uitkomsten, mits die uitkomsten niet te herleiden zijn tot individuele opdrachtgevers, aan te wenden voor statistische of vergelijkende doeleinden.
 3. Opdrachtnemer is, behoudens het bepaalde in het vorige lid, niet gerechtigd de informatie die hem door opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen, tenzij de opdrachtnemer voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele-, of strafprocedure waarbij deze stukken van belang kunnen zijn.

Intellectuele eigendom

Artikel 9

 1. Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welk hij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de opdracht voorzover deze uit de wet voortvloeien.
 2. Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen adviezen, (model-)contracten en andere geestesproducten van de opdrachtnemer al dan niet met inschakeling van derden, te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.
 3. Het is opdrachtgever niet toegestaan hulpmiddelen van voornoemde producten aan derden ter hand te stellen, anders dan ter inwinning van een deskundig oordeel betreffende de werkzaamheden van opdrachtnemer.

Zekerheden en opschorting

Artikel 10

 1. Opdrachtnemer heeft vóór de aanvang van de werkzaamheden en tussentijds het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot het moment dat opdrachtgever een naar redelijkheid en billijkheid bepaald voorschot voor de te verrichten werkzaamheden heeft betaald aan opdrachtnemer dan wel daarvoor (aanvullende) zekerheid heeft gesteld in een door opdrachtnemer te bepaalde vorm.
 2. Indien opdrachtgever nalaat een voorschot te betalen, dan wel nalaat (aanvullende) zekerheid te stellen, is opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten en is al wat opdrachtgever aan opdrachtnemer uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

Declaratiebedrag; honorarium en kosten

Artikel 11
Het honorarium van opdrachtnemer:

 1. Is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht;
 2. Wordt berekend met inachtneming van de gebruikelijke tarieven van opdrachtnemer;
 3. Is verschuldigd naar mate door opdrachtnemer werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever zijn verricht;
 4. Wordt, zo nodig vermeerderd met voorschotten en declaraties van ingeschakelde derden, per maand, per kwartaal, per jaar of na volbrenging van de werkzaamheden aan opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 12
Naast het honorarium wordt door opdrachtnemer aan opdrachtgever tevens een vergoeding in rekening gebracht voor:

 1. De gemaakte reisuren;
 2. De gemaakte kosten (verschotten), waaronder tevens begrepen de verzend- en vervoerskosten.

Artikel 13

 1. Indien een gemaakte afspraak, waaronder tevens wordt begrepen een (bedrijfs-)bezoek bij opdrachtgever of een ontmoeting met opdrachtgever op een locatie anders dan het vestigingsadres van opdrachtnemer, door opdrachtgever niet of niet tijdig wordt nagekomen worden daarvoor gereserveerde tijd, op basis van de uurtarieven, in rekening gebracht.
 2. Onder niet tijdig, zoals genoemd in het vorige lid, dient in ieder geval te worden verstaan, het annuleren van gemaakte afspraken welke niet binnen 24 uur van tevoren zijn afgezegd.

Artikel 14

 1. Aan een prijsopgave kunnen geen rechten worden ontleend indien op basis van nacalculatie wordt gedeclareerd daar het slechts een indicatieve, naar beste weten gemaakte schatting betreft.
 2. Indien na totstandkoming van de overeenkomst, doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is opdrachtgever gerechtigd zijn declaraties c.q. het factuurbedrag aan te passen.
 3. Over alle door de opdrachtgever aan opdrachtnemer verschuldigde bedragen wordt omzetbelasting in rekening gebracht.
 4. In gevallen van onenigheid over de bestede tijd, is de urenverantwoording van de opdrachtnemer bindend.

Betaling

Artikel 15

 1. Betaling door de opdrachtgever dient, tenzij schriftelijk een andere termijn is overeengekomen, binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden.
 2. Betaling dient te geschieden in de in Nederland geldende valuta (euro) door middel van overschrijving van het bedrag op een door opdrachtnemer aan te wijzen rekening dan wel door het bedrag contant te overhandigen tegen een kwitantie.
 3. Indien opdrachtgever binnen de hiervoor genoemde termijn van 14 dagen of indien, overeenkomstig lid 1, schriftelijk een andere termijn is overeengekomen na de overschrijding van die termijn niet heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft opdrachtnemer, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, het recht vanaf de vervaldag opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening, één en ander onverminderd de verdere rechten welke opdrachtgever heeft.
 4. Indien opdrachtgever in verzuim is worden alle facturen van opdrachtnemer tegenover opdrachtgever opeisbaar, ook al is de betalingstermijn nog niet verstreken.
 5. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten, die opdrachtnemer maakt als gevolg van de niet nakoming door opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van opdrachtgever
 6. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds in de eerste plaats in mindering van alle kosten, vervolgens in mindering van alle verschenen rente en tenslotte in mindering van de opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur en alle lopende rente.
 7. In geval van een gezamenlijke gegeven opdracht zijn opdrachtgevers voorzover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, ieder hoofdelijk verbonden voor de betaling van het gehele factuurbedrag.
 8. Opdrachtnemer is bevoegd om de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de afgifte van bescheiden of andere zaken aan opdrachtgever of derden, tot op het moment alle opeisbare vorderingen op opdrachtgever volledig zijn voldaan.

Reclames

Artikel 16

 1. Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 30 dagen na de verzenddatum van de stukken of de informatie waarover opdrachtgever declareert, dan wel binnen 30 dagen na de ontdekking van het gebrek indien opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt.
 2. Reclames, als in het eerste lid bedoelt, schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.
 3. In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft opdrachtnemer de keuze tussen het kosteloos verbeteren, of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen terugbetaling naar evenredigheid van het al door de opdrachtgever betaalde honorarium.

Leveringstermijn

Artikel 17

 1. Is de opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd of dient hij voor de uitvoering benodigde informatie en/of materialen ter beschikking te stellen dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder dan dat de betaling geheel is ontvangen, respectievelijk de informatie en.of materialen geheel ter beschikking zijn gesteld.
 2. Termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond zijn nooit te beschouwen als een fatale termijn.
 3. De overeenkomst kan – tenzij uitvoering ontwijfelbaar blijvend mogelijk is – door de opdrachtgever niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij de opdrachtnemer de overeenkomst ook niet of geheel uitvoert binnen een hem na afloop van de overeenkomst leveringstermijn schriftelijk aangezegde redelijke termijn. Ontbinding is dan slechts toegestaan voor zover van de opdrachtgever instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.

Opzegging

Artikel 18

 1. Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen te allen tijde de overeenkomst opzeggen.
 2. Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij kenbaar te worden gemaakt.

Aansprakelijkheid

Artikel 19

 1. Voor alle schade van de opdrachtgever, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door niet, niet tijdig of niet behoorlijk uitvoering van de opdracht, is de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer beperkt tot maximaal één maal het bedrag van het met de werkzaamheden waardoor de schade is veroorzaakt verband houdende in rekening gebrachte of in rekening te brengen honorarium over de periode waarin de werkzaamheden waardoor de schade is veroorzaakt zijn verricht.
 2. Bij werkzaamheden die een langere looptijd hebben dan één jaar is de aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot maximaal één maal het bedrag van het met de werkzaamheden waardoor de schade is veroorzaakt verband houdende in rekening gebrachte of in rekening te brengen honorarium over het laatste kalenderjaar waarin werkzaamheden waardoor schade is veroorzaakt zijn verricht.
 3. Voor alle indirecte schade, waaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van opdrachtgever, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een fout in de uitvoering van de werkzaamheden door opdrachtnemer is deze nimmer aansprakelijk.
 4. Voor alle schade van de opdrachtgever welke direct of indirect, dan wel op enige andere wijze verband houdt met c.q. voorvloeit uit de vertraging, zoals omschreven in artikel 4 lid 2 en/of de opschorting in artikel 10, kan opdrachtnemer met inachtneming van artikel 17 nimmer aansprakelijk worden gesteld.
 5. Opdrachtnemer heeft en behoudt te allen tijde het recht indien en voor zover mogelijk, de schade van de opdrachtgever ongedaan te maken.
 6. Opdrachtnemer kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor de beschadiging of teloorgang van de bij hem of derden opgeslagen gegevens en bescheiden van opdrachtgever.
 7. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van gegevens en/of bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post of koeriersdienst, ongeacht of het vervoer of de verzending geschied door of namens opdrachtgever, opdrachtnemer of derden.
 8. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk indien er schade ontstaat door een late aanlevering van noodzakelijke gegevens.

Vrijwaring

Artikel 20

 1. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen.
 2. De plicht van opdrachtgever tot vrijwaring van opdrachtnemer vervalt indien opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten zijnerzijds in strijd met zijn verplichtingen tegenover opdrachtnemer waaronder mede begrepen de verplichtingen van opdrachtgever op grond van artikel 4 van deze algemene voorwaarden.

Vervaltermijn

Artikel 21

Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever uit welke hoofde ook ten opzichte van opdrachtnemer in verband met het verrichten van werkzaamheden door opdrachtnemer in ieder geval na zes maanden vanaf het moment waarop opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

Toepasselijk recht en forumkeuze

Artikel 22

 1. Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, evenals de daaruit voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en welke tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar opdrachtnemer feitelijk gevestigd is.